De koper heeft gedurende 14 werkdagen na ontvangst van het artikel het recht de overeenkomst te ontbinden zonder opgave van redenen. Deze periode is echter niet te verwarren met een ‘op proef-periode’.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de koper of een door de koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Uitzondering hierbij zijn speciaal voor de koper samengestelde producten of speciaal voor de koper op maat bestelde producten (dit geldt voor alle bedden, boxsprings, matrassen en lattenbodems).

Alle annuleringen dienen schriftelijk aan Slaapadvies BVBA (Maatschappelijke zetel te 9052 Zwijnaarde, Nederzwijnaarde nr. 2, kbo nr. 0891.010.128, tel.: +32 09 258 24 00) te worden doorgegeven via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail aan webshop@slaapadviesbvba.be) om Slaapadvies BVBA op de hoogte stellen van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen. De koper kan hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. Het modelformulier voor herroeping is te vinden op http://economie.fgov.be/nl/binaries/Bijlage_2_VI_en_XIV_WER_formulier_voor_herroep ing_tcm325-275274.pdf

De koper dient in zijn schriftelijke annulering in ieder geval zijn volledige naam, telefoon- en ordernummer te vermelden. In geval van ontbinding dient het artikel onmiddellijk en verantwoord (dat wil zeggen: met zo min mogelijk risico op beschadiging) aan Slaapadvies BVBA te worden geretourneerd. Als de koper zijn bestelling van op maat bestelde artikelen zoals bedden, boxsprings, matrassen en lattenbodems wenst te annuleren tijdens de bestelperiode of voordat de goederen geleverd zijn, rekenen wij hiervoor 30% annuleringskosten aan.

De kosten voor het retourneren van de bestelling dienen te worden voldaan door de koper. Indien de bestelling door de Slaapadvies BVBA bezorgdienst wordt opgehaald worden deze kosten in mindering gebracht op het te restitueren door de koper betaalde aankoopbedrag. Eventuele schade die ontstaat tijdens het retourneren aan Slaapadvies BVBA zijn voor verantwoording en rekening van de klant.

Nadat de koper een beroep heeft gedaan op de ontbinding en de bestelling retour is ontvangen en deze voldoet aan de genoemde voorwaarden, zal Slaapadvies BVBA binnen 14 dagen het aan de koper verschuldigde bedrag restitueren. Restitutie gebeurt op de door de koper opgegeven bankrekening.

De aanspraak op terugbetaling is aan de volgende voorwaarden gebonden:

  • De artikelen zijn compleet en in de originele staat.
  • De artikelen moeten in de originele gesloten en ongeopende verpakking zitten (indien de koper gebruik maakt van de montageservice en de artikelen zijn uitgepakt en/of geplaatst vervalt dan ook het recht van retour)
  • De artikelen zijn ongebruikt en onbeschadigd
  • Een tot een verminderd volume verpakte matras wordt geacht gebruikt te zijn indien zij haar normaal volume heeft aangenomen.
  • De artikelen zijn schoon, zoals de klant deze heeft ontvangen.
  • De koper kan de originele aankoopfactuur voorleggen.
  • Het recht van retour geldt niet voor producten die op maat besteld/vervaardigd zijn of voor speciale eenmalige aanbiedingen.
  • Het aangebrachte veiligheidslabel op producten die omwille van hygiënische redenen niet kunnen herverkocht worden mag niet verbroken zijn. De klant is hier van op de hoogte door akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden.

Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping: als de koper de overeenkomst herroept, ontvangt hij alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van zijn keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld van ons terug en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van de beslissing de overeenkomst te herroepen. Wij betalen de koper terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee hij de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de koper uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de koper voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De koper dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop hij besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Hij is op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant. Indien de goederen door hun aard niet op normale wijze via de post teruggezonden kunnen worden, kunnen de goederen door de bezorgdienst van Slaapadvies BVBA opgehaald worden. In dat geval komen de directe kosten van het terugzenden van de goederen voor rekening van de klant. De kosten worden geraamd op een maximum van 149 EUR

De klant is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

De bewijslast ten aanzien van de uitoefening van het herroepingsrecht overeenkomstig de bovenstaande artikelen, ligt bij de consument.

Alle retours moeten terug gezonden worden naar Slaapadvies bvba (t.a.v. Retours), Blankenbergse Steenweg 420, 8000 Brugge.